21 dienu ketogēns svara zudums izaicinājums pdf

Šādās studiju programmās nereti parādās bažas, ka students tikai pavirši iepazīsies ar vienas vai otras nozares ievada kursiem un neveidosies par zinošu speciālistu. Minētais norāda, ka bērnu paliatīvā aprūpe aptver visas saslimšanas un traumas bērna vecumā, ievērojot SSK 10 klasifikatoru, galveno uzmanību vēršot uz pamatsaslimšanas izraisīto simptomu diagnostiku, vadību kontroli un ārstēšanu. Optometrijas bakalura studiju plānotie rezultāti Pēc sekmīgi izpildītas bakalaura programmas optometrijā studentam ir jādemonstrē: Sapratne, zināšanas un prasmes pielietot teoriju augstākās matemātikas un vispārīgās fizikas priekšmetos studiju priekšmetu programmu apjomos; Zināšanas par acs anatomiju un redzes fizioloģiju šūnu darbības modeļu ietvaros; Pārliecinošas spējas pielietot praksē datoru, angļu valodu un citas komunikatīvās iemaņas darbam kolektīvā; Spējas lasīt un interpretēt vienkāršus eksperimentālos un pārskata rakstus par optometriju un redzes refraktīvo defektu korekciju; Zināšanas par optometrijas un redzes zinātnes pamatatziņām un to izmantošanu redzes refraktīvo defektu korekcijā; Spējas pasniedzēja vadībā veikt eksperimentāla rakstura pētījumus ar pacientiem par optometrijas un redzes zinātnes problēmām. Latvijas Universitātes studiju programmas optometrijā ir būvētas balstoties uz pasaules optometristu asociācijas priekšlikumiem par tā saucamo optometrista zināšanu un prasmju globālās kompetences modeli.

Programma arī dod iemaņas studejošo turpmākajam zinātniskajam darbam. Optometrijas bakalura studiju plānotie rezultāti Pēc sekmīgi izpildītas bakalaura programmas optometrijā studentam ir jādemonstrē: Sapratne, zināšanas un prasmes pielietot teoriju augstākās matemātikas un vispārīgās fizikas priekšmetos studiju priekšmetu programmu apjomos; Zināšanas par acs anatomiju un redzes fizioloģiju šūnu darbības modeļu ietvaros; Pārliecinošas spējas pielietot praksē datoru, angļu valodu un citas komunikatīvās iemaņas darbam kolektīvā; Spējas lasīt un interpretēt vienkāršus eksperimentālos un pārskata rakstus par optometriju un redzes refraktīvo defektu korekciju; Zināšanas par optometrijas un redzes zinātnes pamatatziņām un to izmantošanu redzes refraktīvo defektu korekcijā; Spējas pasniedzēja vadībā veikt eksperimentāla rakstura pētījumus ar pacientiem par optometrijas un redzes zinātnes problēmām.

Optometrijas Maģistra studiju programmas mērķi Optometrijas maģistra studijas ir padziļinātu teorētisko zināšanu iegūšana un pētniecības iemaņu un prasmju attīstīšana studenta izvēlētā redzes zinātnes apakšnozarē. Nodaļas vēlme ir darbu studiju kursos plaši atbalstīt ar izvērstiem pētījumiem mūsdienīgās laboratorijās un zinātniskās periodikas studijām bibliotēkā vai tīmeklī. Studentiem regulāri jāpiedalās zinātniskajā nodaļas seminārā un jāatskaitās par patstāvīgo pētījumu attīstības gaitu izvēlētajā maģistra darba virzienā.

Programmas vispārējie mērķi ir: Nodrošināt programmas studentiem tādu pētniecības un studiju vidi, kas veicina akadēmiskas personības vispusīgu attīstību un patstāvīgas zinātniskās darbības uzsākšanu; Sniegt konsultatīvo atbalstu tēmas izvēlē, materiālo un tehnisko atbalstu eksperimentālo iekārtu izbūvē; Nodrošināt infrastruktūru darbībai Redzes zinātnē.

21 dienu ketogēns svara zudums izaicinājums pdf

Akreditācijai piedāvāto optometrijas maģistra studiju programmu paredzēts īstenot, izmantojot divgadīgu plānu klātienes studijām un par vienu semestri garāku plānu nepilna laika neklātienes studijām. Programmas zinātniskā ievirze un nepieciešamība pētījumus sasaistīt ar konkrētām primārās redzes aprūpes sistēmas vajadzībām nosaka to, ka tuvākajos gados nodaļas kolektīvam jāvelta paaugstināta uzmanība nepilna laika studiju organizēšanai maģistratūrā.

Tiesības turpināt akadēmiskās studijas optometrijas maģistra programmā ir arī citu bakalaura vai augstāko profesionālo studiju programmu beidzējiem, kurās ir ietverta atbilstošās optometrijas bakalaura studiju programmas obligātā daļa.

Studijas maģistra studiju programmā var uzsākt arī personas ar ārzemēs iegūtu augstāko vai profesionālo izglītību, kuras saturs un apjoms atbilst LU Optometrijas bakalaura studiju programmas prasībām.

21 dienu ketogēns svara zudums izaicinājums pdf

Optometrijas studiju programmu organizācija Optometrijas bakalaura un maģistra studiju programmu kopējā struktūra pašnovērtējuma perioda laikā, kopš akreditācijas būtiski nav mainījusies. Arī līdzsvars starp obligātajiem un ierobežotās izvēles kursiem ir saglabāts iepriekšējā līmenī.

Taču līdz ar nodaļas zinātniskās infrastruktūras uzlabošanos ir palielināts laboratorijas un praktisko darbu īpatsvars. Tāpat var atzīmēt bibliotēkas nodrošinājuma izaugsmi, kas savukārt, atļauj palielināt studentu patstāvīgā darba īpatsvaru un veikt izmaiņas studiju darba metodikā. Apzinoties lielo primārās redzes aprūpes speciālistu pieprasījumu darba tirgū, struktūrvienības pašas zinātnisko mērķu, uzdevumu un iespēju izmaiņas, kā arī lai nodrošinātu augstākās izglītības kvalitāti Fizikas un matemātikas fakultātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā, tika izlemts veikt apmācības plānu reformu bakalaura studijās, tam tam pakārtojot nelielas korekcijas studiju kursu programmu saturā.

  • Svara zudums nedēļa viens svara vērotāji
  • Slaids uz gurniem

Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā apmācības struktūra tiks mainīta, ar mērķi nodrošināt studējošiem iespēju iegūt pirmo grādu trijos gados, kas būtu ērti salīdzināms un pielietojams ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā. Nodaļa ir sagatavojusies papildus darba slodzei pārejas posmā, kad vienlaicīgi nāksies īstenot bakalaura studijas pēc abiem studiju plāniem, proti, trīsgadīgā un četrgadīgā.

21 dienu ketogēns svara zudums izaicinājums pdf

Optometrijas bakalaura un maģistra studiju programmu satura un struktūras reorganizācija Pārejot uz trīsgadīgu bakalaura programmas realizācijas plānu, studiju programma tika sadalīta četros blokos: vispārīgo disciplīnu bloks; optikas, optometrisko instrumentu un tehnoloģiju bloks; medicīnas pamatdisciplīnu bloks; acs un redzes anatomijas un fizioloģijas disciplīnu bloks.

Bakalaura studiju programmas apjoma procentuālais sadalījums trīsgadīgajam studiju plānam ir sekojošs: 1.

rutabriede.lv līdzdibinātājs Kaspars Vendelis par iespējām uzlabot sa…

Nepieciešamība īstenot divus studiju plānus pieprasīja arī nelielas korekcijas studiju priekšmetu sarakstā un apjoma kredītpunktos. Šīs izmaiņas optometrijas bakalaura studiju programmā daļēji tiek kompensētas ar studiju priekšmetiem profesionālajā un maģistra studiju programmā. Pozitīvās iezīmes bakalaura studijās Pie tām pieskaitāma vispārīgo disciplīnu apjoma palielināšana kombinācijā ar dažādu ar primāro redzes aprūpi un redzes zinātni saistītu disciplīnu pasniegšanu.

Studenti programmu beidzot, iegūst ne tikai akdēmisku izglītību, bet arī profesionālās pamatiemaņas. Programmas saturs atspoguļo optometrijas kā integratīvas disciplīnas specifiku - programmā ietverti dažādu zinātņu nozaru priekšmetu bloki. Zināma vieta paredzēta praktisko iemaņu attīstībai patstāvīgā praktiskā darbā mācību laboratorijās un studentu ambulancē.

Uzlabojumi Maģistra studiju programmā Pārskata periodā iegūtā pieredze ir novedusi pie slimībām un redzes anomālijām veltīto studiju kursu izmaiņām.

Bērnu paliatīvās aprūpes klīniskās vadlīnijas - Nacionālais veselības

Piemēram, studiju kursi acs priekšējo un mugurējo daļu slimībās ir daļēji nomainīti ar vairāk redzes elektrofizioloģijā specializētu priekšmetu. Tajā galvenā uzmanība veltīta statistiski viduvētu un individuāli atšķirīgu subjektu redzes garozas elektroniski detektējamu elektromagnētisko signālu pierakstam un analīzei. Maģistra studiju programma metodiski ir ievērojami uzlabojusies pateicoties nodaļas eksperimentālās bāzes jaunieguvumiem.

Lista de Alimentos Saudáveis Low Carb Cetogênica Keto Permitidos PDF

Tā salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu būtiski palielinājies laboratorijas un praktisko nodarbību stundu skaits redzes fizioloģijā, acu kustībās un virknē citu studiju priekšmetu. Pateicoties nodaļas docētāju pašaizliedzīgai darbībai ir izdevies uzlabot zinātnisko semināru apmeklējumus un panākt, ka aktīva līdzdalība semināros summēta ar patstāvīgo darbu gatavojot ziņojumus un zinātniskos referātus aizpilda būtisku studiju darba apjomu. Studiju programmas izvērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa Latvijas Universitātē piedāvātās optometrijas studiju programmas akadēmisko grādu iegūšanai dabas zinātnēs un profesionālajam diplomam optometrijā ir vienīgās šāda tipa programmas Latvijas augstskolās.

21 dienu ketogēns svara zudums izaicinājums pdf

Tās kopā veido noslēgtu grupu, kas spēj nodrošināt kā programmas īstenošanai un izaugsmei nepieciešamos akadēmiskos kadrus, zinātnisko bāzi ar bakalaura un maģistra darbu izstrādi saistīto pētījumu veikšanai, tā arī mācību laboratoriju, ambulanču un literatūras krājumu, kas nepieciešams primārās redzes aprūpes speciālistu sagatavošanai. Svarīgi atzīmēt, ka Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā uzkrātais zinātniskās aparatūras un profesionālo optometrisko instrumentu kopums tiek izmantots arī to acu ārstu kvalifikācijas palielināšanai, kas valstī praktizē kā optometristi.

Fitnesa atlaides - 2 24 lapa - Kuponi piedāvā Promo kodus treniņu apģērbu

Pēdējos gados, pēc Latvijas iestāšanās ES, valstī primārās sedzes aprūpes organizācija un pakalpojumu klāsts iedzīvotājiem sāk arvien vairāk tuvināties Rietumeiropas standartiem. Proti, vairums, optometristu pakalpojumu tiek sniegti nevis valsts poliklīnikās, bet privātās specializētās firmās.

  • Jaundzimušo svara zudums ir jauki
  • Ādas samazinās atpakaļ pēc svara zuduma

Vienlaicīgi notiek arī skaitliskas izmaiņas iedzīvotāju procentuālajā attiecībā pret primārās redzes aprūpes speciālistiem. Piemēram, ja Latvijā un pārējās Baltijas republikās Tuvāko gadu laikā šo potenciālo klientu skaits, līdzīgi kā Lielbritānijā, varētu kristies līdz Minētā un brīvā tirgus diktētā tendence, neapgāžami demonstrē nepieciešamību pēc optometristiem un citiem primārās redzes aprūpes speciālistiem, kurus valstī gatavo tikai Latvijas Universitātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā.

Tā ir vērsta uz bērna dzīves kvalitātes uzlabošanu un atbalstu ģimenei, un tā ietver sāpju simptomu vadību, atelpas brīža sniegšanu respite careaprūpi bērna nāves brīdī un ģimenei sērošanas periodā. Saskaņā ar minēto definīciju, bērnu paliatīvā aprūpe ir [23]: sadedzināt tauku ceļus, vispārēja bērna ķermeņa, gara un dvēseles aprūpe, kura ietver arī atbalstu ģimenei; tā sākas līdz ar diagnozes precizēšanas brīdi un turpinās neatkarīgi no tā, vai bērns saņem slimībai nozīmēto ārstēšanu; veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem ir jānovērtē un jānodrošina bērna fizisko un psiholoģisko simptomu un sociālo ciešanu mazināšana; efektīvai paliatīvai aprūpei nepieciešama plaša multidisciplināra pieeja, kas aptver arī ģimeni un izmanto sabiedrībai pieejamos resursus; to var sekmīgi īstenot arī tad, ja resursi ir ierobežoti; bērnu paliatīvo aprūpi var nodrošināt terciārās veselības aprūpes iestādēs, veselības aprūpes centros un pat bērna mājās.

Bērnu paliatīvā aprūpe ir atsevišķa nozare, tomēr tās pamata principi cieši saistīti ar pieaugušo paliatīvo aprūpi. Bērnu paliatīvās aprūpes atšķirības no pieaugušo paliatīvās aprūpes ir sekojošas [4]: bērnu skaits, kas mirst, ir neliels salīdzinājumā ar pieaugušajiem; daudzi individuālie gadījumi ir ļoti reti, īpaši ar diagnozēm, kas ir 21 dienu ketogēns svara zudums izaicinājums pdf pediatrijai, lai gan bērns var nodzīvot līdz agrai jaunībai 19 g.

Sevišķi viegli ievainojami ir vecāki un slimā bērna māsas un brāļi. Uz vecākiem gulstas liela atbildība par personīgo un slimnieka aprūpi; bērniem raksturīga ir nepārtraukta fiziska, emocionāla un kognitīva attīstība. Bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojuma sniedzējiem jāapzinās un jāspēj reaģēt uz bērna attīstības izmaiņām, kas atspoguļojas viņa saziņas spējās un ietekmē viņa izpratni par savu slimību, ārstēšanu un prognozi; slimajam bērnam ir legālas tiesības un nepieciešamība saņemt izglītību, iespējas rotaļāties.

Bērna aprūpes darbā ir jāiesaistās dažādiem speciālistiem pirmskolas izglītības speciālisti, skolotāji, u. Bērnu paliatīvajā aprūpē lieto terminus - dzīvi ierobežojoša slimība life - limiting illness un dzīvību apdraudoša life- threatening illness slimība.

PIETEIKUMI STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

Dzīvi ierobežojoša slimība tiek definēta kā stāvoklis, kurā priekšlaicīga nāve ir izplatīta, piemēram, Djušēna Duchenne muskuļu distrofija. Dzīvību apdraudoša slimība ir slimība, kuras gadījumā ir augsta priekšlaicīgas nāves iespējamība sakarā ar smagu slimību, tomēr pastāv arī ilgtermiņa iespēja izdzīvot līdz pieaugušā vecumam. Minētais norāda, ka bērnu paliatīvā aprūpe aptver visas saslimšanas un traumas bērna vecumā, ievērojot SSK 10 klasifikatoru, galveno uzmanību vēršot uz pamatsaslimšanas izraisīto simptomu diagnostiku, vadību kontroli un ārstēšanu.

Paliatīvā aprūpe ir vērsta uz pacienta bērna un viņa ģimenes dzīves kvalitātes nodrošināšanu, remdējot sāpes un citus simptomus neizārstējami slimajam bērnam un sniedzot ģimenei psiholoģisku, sociālu un garīgu atbalstu. Paliatīvā aprūpē iesaistītajiem kopīgi jāveido izpratne par to, ka paliatīvā aprūpe ir aktīva un visaptveroša aprūpe pacientiem ar ieilgušām, progresējošām slimībām, nodrošinot vislabāko dzīves kvalitāti līdz mūža beigām, nesteidzinot un neattālinot nāves iestāšanos.

Recommended

Paliatīvajā aprūpē dzīvi un nāvi uzskata par dabīgu procesu [38]. Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības speciālisti, nodrošinot bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumus Latvijā un iesaistoties starptautisko projektu īstenošanā, izzinot citu valstu pieredzi bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā un veicot mērķa grupas pētījumus, ir ieguvuši lielu praktisku pieredzi bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu attīstībā [24;96;;98].

21 dienu ketogēns svara zudums izaicinājums pdf

Ievērojot ētiskos aspektus bērnu paliatīvajā aprūpē, pētījumi, kas saistīti ar bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu, nav plaši veikti, īpaši uz pierādījumiem balstīti A un B līmeņa pētījumi [40].

Visbiežāk paliatīvā aprūpe tiek organizēta un nodrošināta, ievērojot PVO rekomendācijas un valsts resursu iespējas, uzsvaru liekot uz multidisciplināru pieeju bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā, attīstot un tuvinot aprūpes, tai skaitā arī veselības aprūpes pakalpojumus bērna un viņa ģimenes dzīves vietai [40].

Līdz ar to, turpmāk vadlīnijās izklāstīti slimību simptomu diagnostikas, vadības kontroles un ārstēšanas ieteikumi, kā arī bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu organizācijas multidisciplinārā pieeja, iesaistot Komandā ārstniecības atbalsta personas [37]. Slimību izraisītie dzīvi ierobežojošie un dzīvību apdraudošie stāvokļi bērnu paliatīvajā aprūpē Bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumus var saņemt bērni vecumā līdz 18 gadiem dažādu dzīvi ierobežojošu un dzīvību apdraudošu slimību gadījumos un viņu ģimenes locekļi.

Dzīvi ierobežojošu un dzīvību apdraudošu slimību kategorijas bērnu PA[23]: 1.