Svars loss solutions bartlett il,

Tabulā Nr. Slāpekļa oksīda fizioloģiskā funkcija organismā att. Picavet, A. Properties, Transformation and Fates. Patients and methods.

Novirza šeit:

Views: Transcription 1 Izglītības un zinātnes ministrija Augstākās izglītības departaments Augstākās izglītības studiju programmu akreditācijas komisija Par studiju programmas reakreditāciju Rīgas Stradiľa universitāte lūdz reakreditēt doktora studiju programmu Medicīna.

Augstākās izglītības programmas nosaukums 2. Augstākās izglītības programmas kods Latvijas izglītības klasifikācijā 3.

  1. Amerikas Savienotās Valstis - Ūnijapēdija
  2. Рама повернул от враждебной Земли и, набрав скорость, оставил Солнечную систему, унося в себе неразгаданные тайны и трех пассажиров.

Augstākās izglītības programmas īstenošanas ilgums un apjoms 4. Augstākās izglītības programmas īstenošanas vieta, veids un forma 5.

Prasības, uzsākot augstākās izglītības apguvi Doktora studiju programma Medicīna gadi, kredītpunkti Rīgas Stradiņa universitāte, pilna laika klātienes studijas maģistra grāds veselības aprūpē vai tam pielīdzinātais grāds medicīnā, stomatoloģijā, bioloģijā vai farmācijā 6. Iegūstamais grāds Medicīnas zinātņu doktors dr. Augstskolas nosaukums Rīgas Stradiņa universitāte 8. Pilnvarotā persona Doktora studiju programmas vadītāja prof.

Lejniece; e-pasta adrese tālr RSU rektors prof. Jānis Gardovskis 1 2 Satura rādītājs 1. Doktorants spēs veikt pastāvīgu, kritisku analīzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētniecības uzdevumus, ieviest jaunievedumus, patstāvīgi izvirzīt pētījuma hipotēzi, uzdevumus, plānot un vadīt zinātniskus projektus.

svars loss solutions bartlett il veena neena tauku dedzināšana

Studiju programmas Medicīna rezultātā plānots sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus darbam daţādās medicīnas apakšnozarēs, zinātniskajās un pētniecības institūtos un laboratorijās, universitātēs un citās medicīnas izglītības iestādēs.

Doktorants spēs izvērtēt un izvēlēties pētījumam atbilstošas metodes, veikt patstāvīgus, oriģinālus un starptautiskiem kritērijiem un ētikas normām atbilstošus zinātniskos pētījumus. Doktorants spēs sadarboties ar citiem pētniekiem kopēju zinātnisku projektu realizācijā. Doktora studiju programmas sekmīgas beigšanas rezultātā absolvents sasniegs sekojošus studiju rezultātus: Pārzina un izprot aktuālas zinātniskas teorijas un atziľas medicīnā; Spēj izmantot iegūtās zināšanas pētniecības metodoloģijā, zinātnisko datu statistiskās analīzes metodēs un epidemioloģijā; Spēj izvērtēt risināmo problēmu, analizēt cēloľus un rast risinājumu; Spēj pamatot un aizstāvēt savu viedokli par aktuālajām problēmām medicīnā; Spēj komunicēt un sadarboties starptautiskā līmenī par aktuāliem pētniecības jautājumiem medicīnā; Spēj nodot savas zināšanas un prasmes studentiem un rezidentiem; Spēj vadīt pētnieku grupu; Spēj veikt mūsdienīgus, oriģinālus pētījumus medicīnā; Ir iesniedzis promocijas darba anotāciju ar darba rezultātiem vai ir aizstāvējis promocijas darbu Kā doktora studiju programmas sekmīgs noslēgums studiju laikā ir iesniegta promocijas darba anotācija ar darba rezultātiem vai aizstāvēts promocijas darbs.

Sekmīgi absolvējot doktora studiju programmu Medicīna, doktorants iegūst tādas prasmes, zināšanas un kompetences, kas atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras EKI 8. Doktora studiju programma Medicīna dod iespēju iegūt medicīnas doktora grādu Programmas struktūra, raksturojums un organizācija Studiju programmas uzbūve Iegūstamais grāds medicīnas zinātľu doktors Dr. Prasības uzľemšanai doktorantūrā- augstākā maģistra grāds svars loss solutions bartlett il aprūpē vai tam pielīdzinātais grāds medicīnā, stomatoloģijā, bioloģijā vai farmācijā.

Studiju forma pilna laika klātienes studijas.

  • Не торопись, - сказал Патрик.
  • Без сложной химии не может быть сложной жизни.
  • Tauku dedzināšana tomāti

Studiju gadu veido 48 studiju nedēļas un 4 atvaļinājuma nedēļas. Doktorants var būt imatrikulēts doktora studiju programmā piecus kalendāros gadus Studiju maksa gadā Doktora svars loss solutions bartlett il notiek par Valsts budţeta dotāciju doktora studijām, Latvijas Zinātnes padomes vai citu institūciju piešķirtajām stipendijām grantiempersonīgajiem vai juridisko thermo fat burner max trec līdzekļiem.

Studijas par citu institūciju piešķirtajām stipendijām grantiempersonīgajiem vai juridisko personu līdzekļiem reglamentē studiju līgums. Plānoto izmaksu tāme Doktora studiju programmas izveidē ľemti vērā Boloľas deklarācijas pamatprincipi, kā arī Eiropas doktorantūras studiju koncepcija, ievērojot Zalcburgas konferences kritērijus un Zagrebas- Helsinku deklarācijas pamatprincipus.

Doktora studiju programmas pārzina mācību prorektors, bet administratīvo vadību nodrošina Doktorantūras nodaļas dekāns. Par doktora studiju programmas realizāciju atbild studiju programmas vadītājs. Doktoranta studijas pārrauga studiju programmas vadītājs un zinātniskā darba vadītājs. Katram doktorantam, studējot doktorantūrā, ir viens vai divi zinātniskā darba vadītāji, kuri vada doktoranta zinātnisko darbību. Darba zinātniskajiem vadītājiem jābūt ar zinātnisku grādu un publikācijām starptautiski recenzējamos zinātniskos izdevumos.

Nepieciešamības gadījumā doktorants var piesaistīt arī zinātniskos konsultantus. Studiju programmas Medicīna" reflektantus imatrikulē saskaľā ar konkursa rezultātiem, ko veido šādu vērtējumu summa: recenzentu vērtējums; zinātnisko iestrādľu vērtējums; plānotā zinātniskā pētījuma mutiska aizstāvēšana. Doktora studiju kopējais apjoms ir kredītpunkti KP. Doktora studiju programma tiek organizēta trijās sadaļās: Tabula Nr. Katra studiju gada beigās apakšnozares vadītājs kopā ar Doktorantūras nodaļu izveido komisiju doktorantu zinātniski pētnieciskā darba novērtēšanai.

Pozitīva novērtējuma gadījumā doktorantam tiek piešķirti attiecīgie kredītpunkti par studiju gadu. Studiju programmas obligātās izglītības daļa ietver lekciju un semināru ciklus, kuru mērķis ir paplašināt doktoranta zināšanas pētnieciskā darba izstrādes metodoloģijā, matemātiskā statistikā, epidemioloģijā un pilnveidot zinātniskā darba prasmes un iemaľas. Tā kā RSU ir ieinteresēta doktorantus apmācīt arī kā nākamos docētājus augstskolās, tad kā obligāta prasība ir piedalīšanās pedagoģiskajā svars loss solutions bartlett il.

Studiju programmas svara zudums dūriens ausī izglītības daļas sastāvdaļas apkopotas tabulā Nr. Tabula Nr. Obligātās izglītības daļas sastāvdaļas.

svars loss solutions bartlett il shaniece svara zudums

Brīvās izvēles daļas studiju priekšmetus doktorants var izvēlēties saistībā ar savu apakšspecialitāti un plānoto zinātnisko darbu. Brīvas izvēles daļas priekšmeti apkopoti tabulā Nr. Brīvās izvēles daļas priekšmeti. Sastāvdaļas KP Lekciju cikls Farmakoloģijas sasniegumi 2 Lekciju cikls Laboratorijas dzīvnieku izmantošana zinātniskajos 2 pētījumos Lekciju cikls Pedagoģijas pamati 2 Lekciju cikls Mūsdienu kardioloģija 2 Minimālais KP daudzums, kas jāsavāc katrā studiju gadā, lai doktorants būtu sekmīgs un tiktu pārcelts nākošajā studiju gadā redzams tabulā Nr.

Minimālais KP daudzums, kas jāiegūst katrā studiju gadā Sadaļa I studiju gads II studiju gads III studiju gads Obligātā zinātniski pētnieciskā darbība Obligātā izglītības daļa Brīvās izvēles daļa Kopā Obligātā izvēles daļa tiek veidota atbilstoši doktoranta pētniecības darbam un medicīnas apakšnozarēm.

  • Views: Transcription 1 Izglītības un zinātnes ministrija Augstākās izglītības departaments Augstākās izglītības studiju programmu akreditācijas komisija Par studiju programmas reakreditāciju Rīgas Stradiľa universitāte lūdz reakreditēt doktora studiju programmu Medicīna.
  • Turku universitāte, Somija Ilmārs Lazovskis, Dr.
  • Svara zudums kaķēns ēdiens

Atbilstoši tam tiek plānots arī promocijas eksāmens specialitātē. Medicīnas studiju programmā tiek izdalītas sekojošas apakšnozares: 1 Internā medicīna. Internā medicīna ietver sekojošas disciplīnas: Sirds un asins vadu slimības; Plaušu slimības; Nieru slimības; 8 9 Saistaudu, muskuļu un kaulu slimības reimatoloģiju ; Gastroenteroloģiju; Endokrinoloģiju; Hematoloģiju; Infekcijas slimības; Neiroloģiju; Alergoloģiju; Uztura mācību.

Ķirurģija ietver sevī sekojošas disciplīnas: Vispārējā ķirurģija; Kardioķirurģija; Anestezioloģija un reanimatoloģija; Neiroķirurģija; Oftalmoloģija; Otorinolaringoloģija; Uroloģija; Angioķirurģija; Bērnu ķirurģija; Torokālā ķirurģija; Plastiskā ķirurģija; Onkoloģija. Bāzes medicīna sevī ietver sekojošas disciplīnas: Anatomija; Antropoloģija; Aroda un vides medicīna; Biofizika; Biomehānika; Fizioloģija; Funkcionālā embrioloģija; Ģenētika; Histoloģija; Imunoloģija; Klīniskā bioķīmija; Medicīniskā bioloģija; Mikrobioloģija; Patoloģiskā anatomija; Patoloģiskā fizioloģija; Rehabilitoloģija Medicīniskā biomehānika.

Doktoranta studiju apakšprogrammas apguvi kontrolē darba zinātniskais vadītājs un Doktora programmas vadītājs. Doktorantu zināšanu un prasmju pārbaude atkarībā no studiju priekšmeta specifikas var tikt organizēta daţādos pārbaudījumu veidos. Tie var būt kontroldarbi, referāti, ieskaites un eksāmeni: Kontroldarbs rakstiska zināšanu pārbaude nodarbības ietvaros.

Referāts doktoranta rakstiski sagatavots apkopojošs materiāls par promocijas darba tēmu. Ieskaite zināšanu pārbaudes forma, kura tiek kārtota, pabeidzot studiju priekšmetu vai arī svarīgu studiju priekšmeta posmu.

Teorētisko ieskaiti organizē līdzīgi eksāmenam, vērtējums tajā var būt sekmīgi S vai nesekmīgi N. Vērtējumu ieraksta doktoranta grāmatā. Eksāmens zināšanu un prasmju par studiju priekšmetu vai tā daļu pārbaudes forma, kurā zināšanu vērtēšana tiek veikta ballēs, izmantojot 10 ballu sistēmu. Eksāmenos un ieskaitēs var izmantot daţādus pārbaudes veidus: rakstveidā; mutvārdos; datorizēti; kombinētā formā piemēram, rakstveidā un mutvārdos ; Zināšanu un prasmju vērtēšanas sistēma Doktorantu zināšanu un prasmju vērtēšanai lieto 10 svars loss solutions bartlett il sistēmu, vērtēšanai izmantojot šajā nodaļā aprakstītos kritērijus.

Novērtējums izcili 10 balles teicami 9 balles ļoti labi 8 balles Prasības doktorants ir apguvis zināšanas un iemaľas ļoti augstā līmenī, kas liecina, ka vielu kopumā ir ne tikai pilnībā pareizi uztvēris, iegaumējis, spēj reproducēt un izmantot līdzīgās situācijās, bet arī spēj savas zināšanas pielietot studiju priekšmeta programmā neiekļautās situācijās un uzdevumos; tipveida uzdevumiem un situācijām spēj atrast alternatīvus vai nestandarta risinājumus.

Nodarbību ieskaite ir nokārtota, un doktorants saľem vērtējumu ieskaitīts, ja doktorants ir izpildījis studiju priekšmeta programmā paredzētās prasības. Ieskaite ir nokārtota un doktorants saľem vērtējumu sekmīgi Sja viľa zināšanas un prasme atbilst vērtējuma līmenim gandrīz viduvēji 4 balles un augstāk. Ja ieskaitē doktoranta zināšanas šim līmenim neatbilst, viľš saľem vērtējumu nesekmīgi N Studiju programmas praktiskā īstenošana Studiju programmas īstenošana sākas ar doktorantu uzľemšanu.

LATVIJAS UNIVERSITĀTES RAKSTI. Medicīna SCIENTIFIC PAPERS UNIVERSITY OF LATVIA. Medicine

Uzľemšana šobrīd notiek vienu reizi gadā, konkursa kārtībā, to reglamentē Nolikums skatīt pielikumā. Pieteikšanās konkursam tiek izsludināta RSU mājas lapā.

Pretendentiem ir jāiesniedz noteiktie dokumenti, pēc tam plānotā zinātniskā darba anotāciju ekspertē 2 eksperti. Nākošajā posmā pētījuma mutiskajā prezentācijā un aizstāvēšanā piedalās tie pretendenti, kam ir dotas divas pozitīvas recenzentu atsauksmes.

svars loss solutions bartlett il svara zudums ko neēd ēst

Ja iepriekšējā posmā recenzentu domas dalījušās, tad darbs kristāla sadzīšana svara zudums nodots trešajam recenzentam. Ja ir divas negatīvas atsauksmes, tālāka pretendenta dalība nenotiek. Doktorantu uzľemšanas process ir atklāta konkursa veidā, nolikumā ir reglamentēti punkti, ko pretendents var saľemt. Konkursa rezultātus veido šādu vērtējumu summa: recenzentu vērtējums, zinātnisko iestrādľu vērtējums, mutiskās plānotā zinātniskā darba aizstāvēšana.

Pēc datu apkopošanas, kā arī ľemot vērā doktorantūras vietu skaitu, tiek paziľoti konkursa rezultāti, un tālāk notiek imatrikulācijas process. Uzsākot katru studiju gadu, doktorants saľem doktora studiju programmas Medicīna noteiktā studiju gada 1.

Doktorantam lekciju apmeklējums, nokārtotie eksāmeni, pedagoģiskais darbs ir jāatspoguļo speciālā doktoranta grāmatā, kas pieejama elektroniski un aizpildāma. Studiju gada noslēgumā doktorantam jāiesniedz aizpildītas un parakstītas formas. Doktorantūras studijām medicīnā ir noteikts kopējais kredītpunktu KPkas jāsaľem 3 studiju gadu laikā. Šie KP ir sadalīti gan pēc atsevišķām sadaļām, gan pēc studiju gadiem.

svars loss solutions bartlett il tempeh un tauku zudums

Mēneša laikā pēc imatrikulācijas doktorantam jāiesniedz savs darba plāns pirmajam studiju gadam, tam ir jābūt saskaľotam ir doktoranta vadītāju. Mēneša laikā doktora studiju programmas Medicīna vadītājs iepazīstas ar iesniegtajiem plāniem un tos akceptē, pēc tam tie tiek nodoti dekānam saskaľošanai. Ja studiju plānā ir neprecizitātes vai kļūdas, studiju programmas vadītājs tās individuāli apsprieţ ar doktorantu un viľa vadītāju līdz gada plāns var tikt saskaľots.

Studiju gada laikā doktorants apmeklē lekcijas un nodarbības, veic zinātnisko darbu, ko svars loss solutions bartlett il viľa vadītājs. Studiju gada beigās apakšnozares vadītājs kopā ar Ķermeņa mīlestība tauku deglis nodaļu izveido komisiju doktorantu zinātniski pētnieciskā darba izvērtēšanai.

Pozitīva novērtējuma gadījumā tiek piešķirti attiecīgie kredītpunkti zinātniski pētnieciskajā daļā. Studiju gada beigās visiem doktorantiem ir klātienes tikšanās ar studiju programmas Medicīna vadītāju, kuras svars loss solutions bartlett il tiek analizēta atskaite par studiju gadu, nākošā studiju gada darba plāns, problēmas, ar kurām doktorants ir saskāries, tiek saskaitīti gada laikā iegūtie KP.

Doktorantam ir arī iespēja jebkurā laikā ar neskaidriem jautājumiem, problēmām vērsties pie studiju programmas vadītāja, lai jautājumus atrisinātu. RSU doktorantūras nodaļa cenšas nepārtraukti uzlabot studiju programmu, ľemot vērā kopējās tendences Eiropas Savienības valstīs, starptautisko organizāciju ieteiktos principus Standarts for PhD education in Biomedicine and Health Science.

Iepriekšējā programmas akreditācija bija gada aprīlī. Akreditācijas komisiju vadīja prof. Komisija apstiprināja studiju programmas akreditāciju uz 6 gadiem, sniedzot arī rekomendācijas programmas uzlabošanai. Tika rekomendēts izveidot formālu komiteju, kas pārliecinās par studiju kvalitāti, izveidot kursus par pedagoģiju un bioētiku.

Izmaiľas, kas notikušas kopš pēdējās akreditācijas reizes: 1 Uzlabots iestāšanās konkurss. Tiek vērtētas jau esošās iestrādes par zinātnisko darbu, tai skaitā publikācijas, kā arī jābūt Ētikas komitejas atļaujai darbam. Ja ir pozitīvs ekspertu slēdziens par plānoto zinātnisko darbu, pretendentam obligāti ir arī mutiski jāaizstāv savs darbs, jāatbild uz komisijas jautājumiem. Tas ir būtiski uzlabojis līmeni, ar kādu doktoranti sāk savas studijas.

svars loss solutions bartlett il svara zudums un svt

Pētniecību doktorants sāk ātrāk, jo darba mērķis, plāns ir skaidrs, ir arī Ētikas komitejas atļauja, kas nav jāprasa un jāzaudē laiks. Mesfin Kassaye Tesma nolasīja kursu Zinātnisko datu statistiska apstrāde un izvērtēšana.

Vieslektori bija prof.

svars loss solutions bartlett il 2 lb tauku zudums

Anders Gustafsson Karoliskas universitātes medicīnas doktora studiju programmas vadītājs.