Slaidas uz leju kājas kas nav lielākas

Rampage amerikāņu kalniņi aizvedīs jūs pēdas uz augšu un nosūtīs uz leju 56 MPH. Bet ko jūs varat darīt, lai zaudētu svaru? Kādu brīdi lasījušai, grāmata noslīdēja uz leju un domas pārņēma prātu. Sākotnējā stāvoklī kāju novieto paralēli grīdai, un pacelšanos veic līdz maksimāli pieļaujamajam augstumam grādi. Dariet šo vingrinājumu par slaidām kājām tikai uz citām kājām.

 • Intermitējošs badošanās kad sākas tauku dedzināšana
 • Slimming balts
 • 80 mārciņas svara zudums 6 mēnešos
 • Spēka jeb pusmūža cilvēki bij stipri novecojuši un toreizējie bērni pieauguši par spēka cilvēkiem.
 • Joga kāju pagarināšanai. Kā padarīt kājas garākas un slaidākas
 • Laika apstākļiem kļūstot siltākam, Alabamas iedzīvotāji dodas uz saviem pašvaldību un vietējiem privātajiem ūdens parkiem, lai atvēsinātos un izklaidētos ar bērniem.

Spēka jeb pusmūža cilvēki bij stipri novecojuši un toreizējie bērni pieauguši par spēka cilvēkiem. Pie lielākas rocības Gaitiņi nebija nākuši, bet sūri grūti tik dienišķu pārtiku nopelnījuši; tomēr priecīgi viņi bij pat pie mazākā daudzuma, un tik maz viņiem nevarēja būt nekad uzaudzis, ka Ilzei nepietiktu, ko Dievam no sirds dibena pateikt un viņu slavēt. Kad citi gauzdamies un zūdīdamies dažā grūtā gadā jautāja, cik viņai ticis rudzu vai kartupeļu, tad viņa slaidas uz leju kājas kas nav lielākas arvien svarīgā balsī un rokas salikusi: "Visa diezgan, visa diezgan!

Ak tu, slavētais Dievs, tavu svētību!

Vingro kāju vingrinājumi

Kas izteiks viņa žēlastību? Ar tūkstoš mēlēm nav izdziedama viņa slava par tiem labumiem, ko viņš ikkatrā acumirklī mums dāvina. Jo smagāk viņu kāds dzīves krusts spieda, jo augstākā godā un slavā viņas uzticīgā sirds cēla savu Dievu.

Vistuvākā dvēsele uz pasaules viņai bija Annuža, kuras negribēja laist nekad un nepavisam no sevis projām, bet kura tomēr pēdējos gados uzturējās lielāko daļu citur par iebūvieti, baidīdamās būt Gaitiņiem par nastu, kaut gan Ilze mēģināja viņu visādi pārliecināt un nelaist projām; tomēr atkal neviena nedēļa nepagāja, kad viņa kādu dienu neatnāktu pie Ilzes un savas audžumeitas Lienas, kuru jau mazu bij nodevusi pie Oļiņiem par audzēkni.

Jau spēka gados viņš strādāja vairāk ar muti nekā ar rokām, tādēļ tagad nebij no viņa vairs nekas gaidāms.

Apmācība un kompleksi - Saistītā Gaļina Ņevskaja. Šajā rakstā es gribētu runāt par četriem galvenajiem kāju pagarināšanas veidiem.

Kad vēl dzīvoja dzimtenē kopā ar veco brāli, tad brīžam, par zīmi, pašā labākā siena laikā pakāra izkapti šķūņa paspārnē, aizgāja uz māju un gulēja veselām dienām dzestrā piedarbā vai arī sēdēja uz sliekšņa, cepuri pār ausīm uzmaucis, nemaz neteikdams, kas kait, bet ēdin gan ēda.

Kādreiz tādā brīdī aicināja viņu vecais brālis, lai nākot palīgā pie ķieģeļu sišanas, ar ko pārmūrēt rijas krāsnij spraušļus. Tad viņš atteica savā zināmā cēlā valodā: "Vai es podnieks?

Ja tad Ilze vai cits kāds ieminējās, ka tīri kā traks, nepilnīgs bērnus veltīgi sitot, tad viņš atbildēja, lai nebīstoties vis, jo atpelnīšot jau gan rītdien un kas tad ik reizes pēc žagariem lai skrienot. Bet, ja gadījās, ka bērni jau gulēja vai skaitīja pātaru tad ņēma suni rokā, ja vien to varēja istabā atrast, jo par to nebij ko bīties, ka viņš pēršanas iemesla neatradīs.

Elastīgas ķermeņa fitnesa mājas gurniem. Elastīgs ķermenis

No savas agrāk dabas, izrunas un cēlošanās viņš nebij arī tagad nekā atmetis: pīpes galviņa stāvēja tāpat šķībi pie pagara kāta ar slaidu, līku galu, astru viduci un izrobotām ripiņām; ap kaklu bij tāds pats liels lakats, galvā pagara ziemas cepure ar plakanu dibenu, nagu svara zuduma treneris denver austiņām; kājās allaž ar atlocītiem stilbiem zābaki, kurus smērēja gandrīz ik pārdienas ar degutu tā, ka tā nespēja nemaz saiet iekšā, bet spīdēja kā vikse pa virsu, un likās, ka viņam spīdums patika, kādēļ vien arī tik daudz smērēja.

Lasīdams Tenis valkāja brilli un turēja grāmatu no sevis ļoti atstatu, kā to redzējis pie dažiem kungiem.

slaidas uz leju kājas kas nav lielākas 10 svara zuduma pārtikas produkti kas ir viegli sagatavojami

Vai viņš arī patiesi lasīja vai tik matā skatījās, tas nav zināms. Dažu brīdi, kad bij tā labi ilgi skatījies, sāka piepeši dziedāt. Ilze līdz šim kopa vēl arvien savu saimnieces soli pie mājas, kaut gan pati arvienu vārguļoja.

Nekad viņa nevarēja norimt un mierā būt, slaidas uz leju kājas kas nav lielākas tik vien maz spēja kustēt, bet tagad, ziemai sākoties nelaida vājums viņas pavisam no gultas ārā, tā ka Annužai vajadzēja palikt pastāvīgi viņas vietā. Tomēr viņa nemitējās jel padomiem un paskubināšanu līdzdarboties. Brīžam viņa pārmeta arī Tenim, ka tas, vesels cilvēks būdams, tik zinot kā mūriņu sargāt un ar pīpi knibināties, lai Kaspars vai nobeidzoties, ar vienu pašu puisi vien visus darbus darīdams; būtu gājis jel un pakūlis drēbju linus, ko vērpt; bet viņš zināja arvien lepni un kaitinoši atbildēt - vai nu tā: "Ko tu, siev, zini no vīra darbiem!

Kādā rītā bij Tenim atbraukts pakaļ no kaimiņu ciema, lai ejot kādai sievai asiņu izlaist, kura nobijusies laikam no traka suņa.

Lai zaudētu svaru, jums ir nepieciešams dzert

Še jāpiemin, ka Tenis bij jaunībā līdz ar sešiem citiem no viņa valsts izmācīts apriņķa pilsētā pie apriņķa ārsta par asiņu laidēju, jo asiņu laišanas vajadzēja tolaik visiem: vājiem par veselību veseliem par izsargāšanos no vājības, jo pēršana līdz ar kalpošanas laiku beigšanos bij drusku rāvusies un tātad, ja negribēja likt ļaudīm asiņu pilnībā dzīvot ilgu un veselīgu mūžu, vajadzēja gādāt, lai var viņas dabūt no dzīslām ārā. Šo vajadzību bij ieraudzījuši ne tik vien paši ļaužu vecajie, bet arī ārsti; tādēļ tad asiņu laišanas darbu strādāja ar visu dūšu.

Tenis vien varbūt iztecināja vairāk asiņu, nekā tagad izdedzina dažā draudzē petroleju, jo tas tā bij apskaitīts, ka lai valstī asiņu tecēšana caurcaurim nekad nemitētos. Īsti pār- jeb pussvētku dienās bij šim darbam labas sekmes. Tad Tenis jau no svara zudums menstruāciju izmaiņas rīta uzvilka zābakus ar atlocītiem stāviem jeb stulmiem un gaidīja savu veselo vājnieku, kuri ticēja, ka ikkatrs grūtums un pat vecuma nespēks nākot no tā, ka ļaujot pieaugt daudz asiņu, kas pēdīgi varot cilvēku pavisam nomākt.

Tādēļ nāca arī šie viesi un jo vairāk veci, kalsnēji cilvēki.

slaidas uz leju kājas kas nav lielākas contour light svars loss recenzijas

Tie cerēja nākt jaunības spēku un spirgtumu caur asiņu nolaišanu. Tenis aplūkoja vien, kur katram lielākas dzīslas, vai rokās, vai lielos, pierē, tad to, kuru atrada par labāku, cirta pušu un tecināja kausu pilnu. Kad asiņu devējs taisījās ģībt, tad iedeva viņam sāls graudiņu mutē.

Kāpēc gurni un sēžamvieta kļūst resni

Kad Tenim brīžam dažs jautāja, no kurienes dzīslas nākot un kurp aizejot, tad viņš atbildēja īsi, ka visām dzīslām esot gali galvvidū. Arī slātaviešos viņš bij nācis ar šo amatu slavā un strādāja to ar īpašu lepnumu. Pēdējos gados asiņu laišanas vajadzība sāka iet tomēr ļoti mazumā, it kā kad asins nebūtu nemaz vairs augušas, un Tenis dabūja cilāt šos brīnišķos dzīvības un veselības atjaunošanas rīkus arvien retāk, bet par to tad svara zuduma maltīte ar jo pilnīgāk un tecināja asinis bez žēlošanas veseliem kausiem, ja vien varēja vēl dabūt kāda, kas to ļauj.

Pieminētā rītā viņš taisījās uz braukšanu lieliski un svarīgi, it kā kad būtu jāsteidzas noņemt ievainotu kāju vai pašam ģenerālim. Tenis gan varēja būt lepns tādēļ, ka atradās tomēr vajadzības, kur viņa mākslas vajaga, bet jo vairāk tādēļ, ka cilvēks bij sūtīts taisni pēc viņa paša un vēl braukšus. Kad Tenis aizbrauca, tad Ilze palika istabā viena pati. Viņai bij šonakt bijis stiprs miegs, tādēļ jutās spirgtāka, tā ka varēja piecelties gultā pussēdu pret pagalvi, paņemt no loga Dziesmu grāmatu un lasīt.

Viņas vaigs bij smags un nopietns, bet līdz ar to kluss un paļāvīgs. Kādu brīdi lasījušai, grāmata noslīdēja uz leju un domas pārņēma prātu. Patlaban ienāca jauns cilvēks pilnīgā augumā, ar melnu, gandrīz mežīgu bārdu un matiem. Viņa sejs bij skaisti bāls, kluss un auksts kā balta mūra siena. Visa šā cilvēka izskats prasīja gandrīz bijāšanas un cienīšanas. Ienākdams viņš vājnieci laipni sveicināja: "Labrīt, māt!

Fresh articles

Vai esi jau spirgtāka? Šorīt man, tevis gaidot, ir pavisam viegli. Vai nu visas mantas atvedāt?

 1. Slender kājas nedēļā: Īpaši vingrinājumi, Goodwives palīdzēs jums zaudēt svaru gurniem un sēžamvietām Lai iegūtu skaistus plānus augšstilbus, kaviāru un sēžamvietas, sievietēm vajadzētu veikt vingrinājumus kaitīgas kājas.
 2. Tauku zudums ātri izsekot primārās iespējamās izmaksas
 3. 6 treneri dalās savos iecienītākajos stiprināšanas veidos, neizmantojot svaru - Fitness
 4. 11 Labākie Ūdens Parki Alabamas Štatā -
 5. Svara zudums un hsv
 6. Svara zudums ātri katru otro dienu

Ilze cieta brītiņu klusu. Ilze smagi nopūtās un sacīja: "Jūs gan vedat visa valsts, bet ne kādu labumu kurš sevim atvedīsat! Kad viņš bij paēdis Annuža galdu nokopusi un aizgājusi atkal saimniecības darīšanās, tad Ilze, kura visu to laiku sēdēja klusās domās, sacīja lēnā balsī: "Nāc šurp, dēls, tuvāk, parunāsimies!

Ilze iesāka runāt lēnām un domīgi: "Es, dēls, nomanu, ka mans gājiens šaī pasaulē laikam drīz, drīz nobeigsies un varbūt ar pašu vājību, tādēļ es izmeklēju ik dienas no jauna savu sirdi, vai tur neatrodas vēl kāds grēku melnums, kas līdz šim būtu palicis Dievam paslēpts un kurš mani no viņa šķirtu; izmeklēju, vai neatrodas uz sirds kāds noziegumu smagums, kura dēļ man ar kaunu būtu jāapstājas pie paradīzes vārtiem, un vai netur manas sirds pie pasaules vēl kādas saites, kuras aizkavētu manu pārcelšanos šās iznīcības uz mūžīgu godību.

Tu zini, ka tu esi mans dārgums kuru es glabāju ar bijāšanos, lai varētu savā laikā tam, kas viņu dāvinājis, atdot tik skaistu un no pasaules nesagānītu, kādu es to dabūjusi. Tagad, kur es topu aicināta projām un tu esi jāatstāj, tā sakot, svešām rokām, līdz atkal satiksimies lielā rītā, - tagad ir mana sirds jo baiļu pilna par to, vai tu arī pats domā, ka drīkstēsi rādīt savu vaigu tam, kura acis ir kā uguns liesmas.

Nedomā, dēls, ka es neatzīstu, cik tu man esi labs un paklausīgs, pret citiem taisnīgs un ka neviens tevis nevar saukt par platā ceļa gājēju, bet gan esmu ar šaušalām dzirdējusi runājam, ka šaurā ceļa staigātājs un krusta nesējs tu neesot, jo tu Dievam neticot. Vai, vai, dēls! Ja nu tas būtu tiesa, ar kādu taisnību, ar kādu rotu tad tu domā Dieva priekšā stāvēt, ja ne ar Kristus asinīm?

Šās domas mani ir mocījušas dienu un nakti, un šaubīšanās top arvienu neatraidāmāka. No taviem darbiem un ceļiem es nevaru tevis par bezdievīgu dēvēt, bet, to gan atzīstu, ka savādāks esi nekā citi cilvēki: uz Dieva namu tu aizej reti un uz saiešanu gandrīz nemaz; ne tu ar kādu runā, ne biedrojies, bet esi allaž kluss un domīgs, tā ka nemaz nevar zināt, kas tev prātā un vai ar labām domām vien draudzējies. Es neiedrošinājos un negribēju līdz šim par to nekā runāt, jo gribēju pati ciešāk noraudzīt, vai tas var būt tiesa vai ne; nerunātu arī tagad, ja vien nenomanītu esam jau pusnakti tuvu, kādēļ vairs nedrīkstu snaust, bet ir jāpaliek nomodā.

Zinu, dēls, ka tu negribēsi, lai es ar šaubīgu un nedrošu sirdi stājos Dieva priekšā, tādēļ saki man taisnību par to, ko tevim jautāju, lai varu apmierināties un viegli sataisīties uz savu mūžības ceļu, jo šī nezināšana un šīs bailes ir tas niknākais baideklis, kas vēl manu sirdi vajā un tas smagākais akmens, kurš uz viņas guļ.

Kaspars sēdēja auksts, kluss un mierīgs it kā marmors; nekāds nosarkums nejauca viņa vaiga skaistā bāluma, neviens vilciens viņa sejā nekustējās, un acīs nebij redzama nekāda slaidas uz leju kājas kas nav lielākas viļņošanās. Pēc laba brītiņa viņš iesāka runāt, bet tik mierīgi kā par kādu ik dienas cilātu lietu. Ņem vērā pavasara laiku un aplūko ikkatru kociņu un puķīti savos ziedos: dārza ābeli, plūmi, ķezberi, ceriņu krūmu, dārza, lauka un rudzu puķes; tad atkal tos augus, kuri ar grezniem ziediem nelepojas, - kā dažādus ogu krūmus, visas labības, ķimenes, kāpostus, kāļus un citus, kuriem ir tik vien neievērojami ziedi vai arī tobrīd nav ziedu pavisam.

Ievēro tad, cik maz ļaudis šos pēdējos uzlūko - tikko gandrīz nenicina, un izskatās, ka paši viņu ziedošie brāļi un māsas pret viņiem lepojas un tura tos par nenieka un gandrīz par tādiem, kurus nevajadzētu nemaz par augiem dēvēt.

Uzlūko tad atkal visus tos rudenī, tad redzēsi, ka tie, kurus pavasarī visi apbrīnoja un slavēja, ir vistukšākie no augļiem vai arī nes tik vien nederīgus auglīšus; ceriņu un rožu krūmi pēc ziedu laika nav gandrīz nemaz vairs ievērojami, jo pie viņiem nav nekas cits atrodams kā tik lapas un kādas nelietīgas pumpas, kamēr ogu krūmiem zari līcin līkst aiz sulotām un krāsainām ogām; kokaļus, skaisto rudzu puķu augļus rijnieks atšķir ar nezālēm un visām nelietībām no graudiem, kuri ir izauguši apakš tiem neievērojamiem, pelēkiem ziediņiem un der nu dzīvības uzturam par pamatu, jo no viņiem nāk maize; visi dobju augi jeb sakņāji, kuri ar nekādiem ziediem nav acu iepriecinājuši, atspirdzina un stiprina tagad sirdis; ķimenes izdod tad smaržīgus graudiņus, kamēr košās pļavu puķītes, no kurām ir atlikušies vien kātiņi, der vienīgi par sienu.

Related Content

Turpretī, ir atkal citi koki un stādi, kas nes gandrīz krāšņākus augļus nekā ziedus, - it kā dārza ābeles, dažas plūmes, zirņi un citi; tad vispēdīgi ir jo vairāk tādu, kuri nedz krāšņi zied, nedz arī nes derīgus augļus, - it kā lielākā daļa meža koku, kuri tad arī nav ievērojami, nedz vienā, nedz otrā ziņā. Tātad varētu šķirt visus kokus un stādus, četrās šķirās: pirmā - tos, kuri krāšņi zied, bet augļus nenes, otrā - kas krāšņi zied un nes krāšņus augļus; trešā - kuriem vientiesīgi ziediņi, bet brangi augļi, un ceturtā - kuri nedz krāšņi zied nedz nes krāšņus, derīgus augļus.

Īsti tāpat tas ir pie mums cilvēkiem, kad līdzina ticību pie ziediem un kristīgus jeb zamaritiešu darbus ar augļiem. Pirmie, kas zied, bet augļus nenes, ir tie, kuri ar ticību lielās, lepojas un grib ar to vien uzsvērt visus cilvēka pienākumus pret savu tuvāko un atlīdzināt jeb izdzēst sevmīlības noziegumus, meklēdami pie tiem neticības, caur ko sevi grib ierādīt ļaužu priekšā par ticīgiem jo tad vien viņi var izskatīties par augstu stāvošiem, kad citus pagrūž gar zemi.

Šie ir tie bīstamākie un ļaunākie cilvēki uz pasaules, jo no redzamas čūskas var izsargāties, bet no neredzamas ne. Kristus tādus ļaudis sauca par vilkiem avju drēbēs un par nobaltētiem kapiem.

 • Karsta jauda dedzināšana tauku
 • Vidējais svara zudums ar t25
 • Top svara zudumu komplekti
 • Vasisthasanas sānu plaknes pozas un variācijas by Ann Pizer Share on Facebook Share on Twitter Ir daudz veidu, kā modificēt jūsu sānu plāksni.
 • Kā padarīt kājas plānas, bet ne piepūstas. Manas kājas ir slaidas un skaistas. Uztura pamatprincipi
 • Elastīgas ķermeņa fitnesa mājas gurniem.

Nevienas darīšanas ar viņiem nevar nedz iesākt, nedz pabeigt, kur netiks piekrāpts ikkatrs, kas viņiem uzticēsies: tā pārdod stulbu un nelietīgu zirgu par visdārgāko naudu, ja vien pircējs pats neatradīs vainas; tāds noraus mēru un svaru pusi uz puses, ja vien pats pārdevējs vai pircējs neuzmanīsies. Tādi liek aizmaksāt ikkatru vārdiņu, ko tie priekš cita saka, un izdod nabagu dāvaniņas uz vislielākiem augļiem, jo par tām viņi - ja vien spētu - prasītu no Dieva parādu zīmju, ar kurām tikt debesīs iekšā, bet, kad tas nav iespējams, tad piekodina viņam savā sirdī: "Redzi ko es daru, bet neaizmirsti tu man to simtkārtīgi atdot vai arī pielīdzināt man to par taisnību!

Slimming iii viltus dabai nav vis pie cilvēkiem vien gals, bet tā sniedzas daudz tāļāk; viņi sauc sevi par neliešiem un grēciniekiem, kas gan ir taisnība, bet sirdī par tādiem nemaz neatzīstas; raud asaras, lielīdamies, ka viņas tekot iz salauztās un sagrauztās sirds, kaut gan sirds ir paštaisnības pilna un asaras tek vienīgi iz acīm, un tiek bagātīgi izlietas tik tādēļ, ka viņas it nekā nemaksā, bet, ja asaras būtu jāpērk jel piecas par grasi, tad vismazāk bez graša gabalā neraudātu, bet priekš svētulīgas izlikšanās izdomātu citu līdzekli, kas nemaksā naudas.

Vasisthasanas sānu plaknes pozas un variācijas

Pie lielākiem noziegumiem, kurus nekādi nevar arī ļaužu priekšā iztulkot par nenoziegumiem, noņemiet taukus organismā saka, ka visi cilvēki esot krītami, maldīšanās piederot pie cilvēku dabas un neviens grēks neesot tik liels, kurš nevarot tikt piedots, jo pats slepkava dabūjis apžēlošanu, kad atzinies; tādēļ vajagot grēku tik noraudāt.

Viņi grēko, ar vārdu sakot, uz citu aizmaksas, jo no parādu prasītāja - sirdsapziņas viņiem nevajaga bīties: tās tie nepazīst. No šādiem cilvēkiem tad būs izcēlusies arī tā neticības valoda par mani, kura pie tevis sacēla tik lielas bailes. Otrie, kuri skaisti zied un nes bagātus augļus, ir tie, kuri apliecina savu ticību ar darbiem un tikumiem. Jauki stāv slaidas uz leju kājas kas nav lielākas kokiem viņu ziedi un tādiem cilvēkiem viņu ticība, kaut gan tikpat vienu, kā otru ir ļoti maz. Tādi cilvēki nelīdīs nekad otra sirdī neticības meklēt un tad gandrīz ar prieku izpaust, it kā pirmajie to dara, - viņiem pietiek darba pārpārim būt nomodā par savām sirdīm.

Tomēr ikkatru vājumu, ko viņi pie sava tuvākā redz, rauga ar mīlestību un līdzcietību dziedēt. Tevi, māt, es varētu skaitīt pie šiem cilvēkiem un salīdzināt ar ābeli, kurai rudenī ir tikpat pilni zari ābolu kā pavasarā ziedu!

slaidas uz leju kājas kas nav lielākas svara zudums iepakotas maltītes

Tie nebaidās soda, bet baidās netaisnības un necilvēcības, nelūkodami, vai viņu priekšā guļ kristīts cilvēks vai pagāns, bet lūkodami tik uz to, kurš par visiem nelaimīgāks un kuram vispirms palīdzības vajaga, turklāt nemaz necīzdamies, lai viņu darbi nāktu zināmi.

Nekad viņi nelielās, bet tik strādā, un, ja arī viņu darbi nav nekādi lielie, tad tomēr viņi netiesā citu, jo viņi zin, cik grūti ir piepildīt Kristus bauslību, kur pat ienaidnieks jāmīlē, tādēļ tad citu tiesātājus atrod tik starp pirmajiem, kuri itin gudri izvēlējušies sev to pusi, kur nav ne jādara, un tādi allaž strādniekus nicina.

Pie šiem trešiem, kas augļus nes no nekrāšņiem un niecīgiem ziediem, cīšos es piederēt - nevis kā liels tuvāku mīlētājs un labdarītājs, bet bīdamies, lai mani ziedi nebūtu par maniem niecīgiem auglīšiem lielāki, turpretī - ja iespējams - mazāki. Pēdīgi - ceturtie, kuri nedz zied, nedz nes augļus, ir tie, kuriem nav nedz ticības, nedz darbu un kuriem nav nekas svēts un nekas grēcīgs.

Kolliju portāls

Šie ir gan tie visu tukšākie, bet tomēr ne visu bīstamākie cilvēki, jo ļaunumā viņi netiek pirmajiem līdz. Tādi nemēdz ļaunuma meklēt nedz pie sevis; nedz pie citiem, kamēr pirmajie dēvē savu ļaunumu par labumu un cenšas atrast pie citiem gandrīz ļaunumu vien.

slaidas uz leju kājas kas nav lielākas svara zudums eļļains izkārnījums

Beidzot - pie šiem pēdējiem ir vēl tas labums, ka viņi nav apslēpti, kādēļ arī nav grūt no viņu ļaunuma izsargāties. Uz Dieva namu es nespēju bieži iet tādēļ, ka tur lielākā laužu dzied gan: "Nu būšu tēvam patīkams Tādos cilvēkos skatīdamies, mantoju vairāk slaidas uz leju kājas kas nav lielākas nekā svētības.

Par saiešanām man jāsaka, ka viņas gan var mīlēt jel jauku atmiņu dēļ tas, kas ir gājis tanīs no mazotnes, jeb saiešanās var mirt tas, kas viņās tikpat kā dzimis un atmin tos laikus, kad viņas bij augļu nešanas spēkā, bet nekad svešs un vismaz vairs tagad, kur tās stāv pa lielākai daļai jau kā novecojuši, palaisti un apsūnojuši dārza koki, kaut gan viņu tagadējie augļi pie labas apkopšanas varētu būt daudz veselīgāki nekā senāk; bet šimbrīžam viņas saceļ tik līdzcietības un žēluma jūtas.

Vingrinājumi teļiem, gurniem, ceļgaliem

Es varu Dievam kalpot vislabāk vientulībā, kur manis nekas netraucē. Pēdīgi slaidas uz leju kājas kas nav lielākas, jāpiemin, ka maz runāt un ar citiem nebiedroties ir, vienkārt, jau mana daba un, otrkārt, es atrodu ļoti maz tādu cilvēku, ar kuriem derētu biedroties un ar kuriem varētu kaut ko runāt. Un tad vēl: klusuciešanas es neesmu nekad nožēlojis, bet runāšanu gan.

slaidas uz leju kājas kas nav lielākas vai kuņģa iesaiņošana sadedzina taukus

No šā ceļa nevar cilvēks maldīties, ja vien viņš pats to tīši negrib; bet pielūko, pielūko ar bijāšanu - vai tavs ceļš arī ir tāds un vai netrūkst drošības, ka viņš izvedīs tevi labā galā?

Vai esi savu sirdi izmanījis un pārliecinājies, ka neuzņem šās svešās tekas vieglprātīgi, domādams iziet varbūt taisnāk uz gala nolūku pats ar savu zināšanu un savu gudrību vien? Vai tu nebūsi nošķīries no citiem tik garīgā augstprātībā, negribēdams staigāt kopā ar visiem pa pestīšanas ceļu?